Privacybeleid

AVG mei 2018

PureConnection Haptotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven in het privacybeleid.

PureConnection Haptotherapie doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. PureConnection Haptotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens:

Wendy Steevensz
PureConnection Haptotherapie
p/a Centrum in Balans
Hamerveldseweg 117
3833 GK Leusden
info@pureconnection.nl
+31 (0)6 46010496

Wendy Steevensz is de Functionaris Gegevensbescherming van PureConnection Haptotherapie. Zij is te bereiken via info@pureconnection.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door PureConnection Haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de begeleiding;
 • Het uitvoering geven aan het begeleidingsplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen begeleidingsplan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PureConnection Haptotherapie de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 1. Persoonsgegevens die ik verwerk

PureConnection Haptotherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producent en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik verwerk:

Na aanmelding voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Haptotherapie, coaching en training:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Zorgverzekeringsnummer

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk persoonlijke gegevens om mijn diensten aan te kunnen leveren. Ik gebruik de gegevens bijvoorbeeld om een dossier aan te maken en/of schriftelijke behandelovereenkomst op te stellen, voor een toestemmingsformulier voor het uitwisselen van (medische) gegevens met derden,   begeleidingsplan op te stellen, en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de therapeut-client relatie met jou te onderhouden in relatie tot de begeleiding, je inschrijving te verwerken en te bevestigen of om een factuur te verzenden.

 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

​Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

​Haptotherapie, Coaching en training, 20 jaar.
onderstaande gegevens moeten samen met de data van sessies 20 jaar wettelijk  gearchiveerd en bewaard worden voor de WGBO.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Eerste en laatste contactdatum
– Zorgverzekeringnummer
– Hulpverleners
– Toestemming rapportage
– Huisarts en toestemming contact
– Verwijzer naar haptotherapie en toestemming contact
– Hulpvraag en zgn. ‘ontwikkelvraag’ (indien helder)
– Informatie gedeeld haptotherapie ja/nee
– Instemming ja/nee haptotherapie

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pureconnection.nl.

​Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

​Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

5 Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of eraan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pureconnection.nl.