Disclaimer

Laatste update 11 februari 2019

PureConnection (KvK: 32112935) verleent hierbij toegang tot de website  en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door PureConnection en derden zijn aangeleverd. PureConnection behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en voortdurend onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De informatie op onze site is uitsluitend bedoeld ter inspiratie en kan niet worden aangemerkt als advies. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

De resultaten van de diensten van PureConnection zullen in elke individuele situatie verschillen. De investering door de afnemer verschilt qua tijd, energie en commitment en dat is medebepalend voor het resultaat van een begeleidingstraject en/of programma. Haptotherapie is vrijgesteld van BTW. Verder zijn alle prijzen die worden gemeld op deze website exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan PureConnection of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan PureConnection, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PureConnection informatie en/of teksten van deze website te verspreiden, vermenigvuldigen en/of te publiceren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.

www.pureconnection.nl wordt beheerd door:

Wendy Steevensz
Abtskamp 4
3832 KB Leusden