Algemene voorwaarden

Behandeling

 • Een sessie haptotherapie duurt ca. 60 minuten.
 • Na drie behandelingen vindt er een evaluatie/voortgangsgesprek plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voortzetten van de behandeling gewenst is. Bij voortzetting wordt er een begeleidingsplan vastgesteld.
 • Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol.
 • Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

Afspraak

 • Afspraken worden in overleg gemaakt.
 • Het verzetten van een afspraak kan door in te spreken op mijn voicemail, via e-mail of Whatsapp.
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits deze plaats vindt 24 uur voor de geplande afspraak.
 • Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht of later dan 24 uur wordt de sessie (geheel of gedeeltelijk) in rekening gebracht.

Betaling

 • De kosten van een behandeling  zijn te vinden op de website of telefonisch op te vragen. U krijgt de factuur na elke sessie via e-mail toegestuurd.
 • Betaling vindt plaats aan het eind van elke sessie per bank betaalverzoek.
 • Er zijn geen kosten bij annulering 24 uur voor afspraak.
 • Wanneer na verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, ontvangt u een betalingsherinnering via e-mail met het verzoek alsnog te betalen.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan, indien de betaling niet direct na de sessie is voldaan.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-Haptotherapeut zal op die rent aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.
 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

Dossier

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.
 • Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.
 • Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • U kunt u dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit verzoek schriftelijk indienen. De therapeut maakt inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.
 • Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd volgens de privacywetgeving.
 • In het privacybeleid op de website vindt u aanvullende informatie.

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
 • Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • De enige uitzondering is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional.

Overleg met derden

 • Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege hier boven beschreven beroepsgeheim.
 • Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of e-mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat.
 • In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in geval zo is.

Schade

 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële schade of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit behelst ook zoek geraakte spullen.

Klachten

 • Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Voor Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
 • De klachtenprocedure van de VVH vindt u hier.